MSNP door de jaren heen


alle secties

Een chronologisch overzicht van de activiteiten van MSNP. Klik op een activiteit om er meer informatie over te lezen.

MSNP heeft een trainings- en overdrachtstraject verzorgd om de verdere ontwikkeling van de Codefinder in India te laten plaats vinden. MSNP is in 1999 begonnen met het ontwikkelen en later verder uitbouwen en beheren van een support applicatie voor de afstandbedieningen van Universal Electronics. Ook de verdere ontwikkeling van de bij behorende web-applicatie zal vanaf 2011 in Bangalore plaatsvinden.

In 2010 hebben oud-bestuursleden van de belangenvereniging van de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede een tweetal bijeenkomsten georganiseerd om opnieuw een overzicht over de feiten van de vuurwerkramp te geven. MSNP heeft op verzoek een overzicht gegeven van de latere inzichten over het ontstaan van de ramp, zoals een opengebroken discusslot en de resultaten van de kleinschalige en grootschalige proeven met professioneel vuurwerk. Op deze bijenkomsten is een ondersteuning gepresenteerd voor de hypothese dat "het eerste vlammetje" verband houdt met een inbraak bij het bedrijf SEF.

Voor een meer algemeen overzicht over 10 jaar vuurwerkramp zie de overzichtspagina.

Codefinder is het kennissysteem van Universal Electronics op het gebied van de besturingscodes voor universele afstandbedieningen. Dit kennissysteem is voor eindgebruikers en voor OEM klanten ontsloten. Het systeem ziet er bedriegelijk simpel uit, maar is intern complex en bijzonder geavanceerd. Op de IFA is het gedemonstreerd en op korte termijn komt het in de websites.

Het WoON (Woon Onderzoek Nederland) 2006 is een landelijk onderzoek naar o.a. de huishoudensamenstelling, de huisvestingssituatie, de woonomgeving, de woonwensen en het verhuisgedrag van de Nederlandse bevolking. Gemeenten konden participeren in dit onderzoek door hun gemeenten of wijken in hun gemeenten te laten 'oversampelen'. MSNP heeft de analyse van deze 'oversampelde' data voor een gemeente uitgevoerd. WoON 2006 blijkt een veel belovende basis voor beleid te zijn.

Logo QNE

Eind maart 2007 is vanuit MSNP QNE opgericht. Een Duitse rechtspersoon gevestigd in Oldenburg. QNE ontwikkelt geavanceerde meet- en regelapparatuur voor de professionele energiemarkt. Vanaf 1 april 2008 is QNE een volledig zelfstandige onderneming waarbij ook de aandelen (eigendom en zeggenschap) bij de medewerkers liggen, dit garandeert ons inziens een optimaal innovatief onderzoeks- en ontwikkelingsklimaat. Zie ook de website

MSNP heeft deelgenomen aan een internationaal onderzoek naar de wetgeving en het theoretisch kader voor de opslag van vuurwerk en springstoffen. Dit onderzoek is begin 2007 afgerond.

MSNP heeft op 28 februari 2006 de slotbijeenkomst van de Belangenvereniging van de Slachtoffers van de Vuurwerkramp Enschede (BSVE) georganiseerd. Op de bijeenkomst is een mede door MSNP geschreven 'slotdocument BSVE' gepresenteerd. Dit slotdocument bevat aanbevelingen voor de belangenbehartiging na een ramp.

Het maandblad PSY heeft een interview geplaatst over de nazorg na een ramp.

Logo Chemisch Weekblad

Het chemisch weekblad van 5 november 2005 besteedt aandacht aan de nieuwe testen met vuurwerk.

Stukje uit het Chemisch weekblad: foto van een proef met vuurwerk met de tekst: Burgers mogen niet experimenteren met vuurwerk, militairen wel. Een docent van de KMA maakte er een afstudeerproect voor zijn cadetten van. De eerste meetresultaten doen vermoeden dat de wetgever de gevaren totaal verkeerd inschat. En dat de ramp in Enschede toch niet zo onverklaarbaar is.

Het artikel als pdf

Logo Universiteit Twente

Op woensdag 19 oktober j.l. zijn de simulatieresultaten van het Senan 2 project overgedragen aan de opdrachtgever. Dit is geen eind van het project. De komende tijd zullen extra modules voor dit simulatiesysteem worden ontwikkeld.

Een cadet van de KMA heeft proeven gedaan met een simulatiesysteem voor grote explosies. Binnen dit systeem wordt met slagsnoer (detonator cord) een vlakke schokgolf opgewekt met instelbare positieve phase duur. Het is mogelijk met deze opstelling bijvoorbeeld mogelijk de uitwerking van een autobom van 500 Kg op een afstand van 15 meter te simuleren.

Na de proeven van 2004 waar complete dozen evenementen vuurwerk werden blootgesteld aan een schokgolf heeft een cadet van de KMA proeven gedaan met een nieuwe ontwikkelde testinstallatie om nauwkeuriger de respons van vuurwerk op een schokgolf te kunnen onderzoeken.

2005

Logo Discovery Channel

Op vrijdag 17 juni zijn bij MSNP opnamen gemaakt voor een programma op Discovery.

Dit programma over de vuurwerkramp in Enschede maakt deel uit van de nieuwe serie Blueprint for disaster II.

Deze uitzending wordt in begin 2006 uitgezonden in Noord Amerika. Het is nog niet bekend wanneer de uitzending in Europa te zien zal zijn.

Logo NOVA

In februari 2005 heeft televisieprogramma NOVA aandacht besteed aan de terreurverdachte Samir A.. Bij een van zijn aanhoudingen is een tas met chemicaliën en elektronische componenten bij hem thuis aangetroffen.

In een latere uitzending is aandacht besteed aan winkels die chemicaliën verkopen in een kwaliteit die geschikt is om dit voor een aanslag te gebruiken.

2005

MSNP is begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuw type informatiesystemen die beter aansluiten bij de eisen die nieuwe Amerikaanse wetgeving (SOX) aan organisaties oplegt.

Update Op 1 oktober 2005 is een begin gemaakt met een eerste pilot van een dergelijk informatiesysteem.

Een cadet van de KMA heeft onderzoek gedaan naar de hypothese dat een schokgolf zoals waar is genomen tijdens de vuurwerkramp in Enschede verpakt evenementenvuurwerk kan ontsteken. O.a. het RTL nieuws heeft in de uitzending van 16 juli 2004 beelden van de proeven uitgezonden.

Het ministerie van VROM heeft een bijeenkomst belegt met de onderzoekers en deskundigen. De onderzoekers en deskundigen kunnen zich gezamenlijk vinden in de conclusie dat: Een heftige initiële reactie waarbij een vuurwerkbewaarplaats die aan de regels van het Vuurwerkbesluit voldoet (dus waarin juist geclassificeerd consumenten vuurwerk is opgeslagen en waar geen bronnen aanwezig zijn die een schokgolf kunnen veroorzaken) zal bezwijken wordt dan ook niet denkbaar geacht. Op grond hiervan is geen aanleiding om de eisen van het vuurwerkbesluit, noch van de Regeling nadere eisen aan vuurwerk 2004 aan te passen.

Logo editie NL

Het RTL programma Editie NL besteed in de uitzending van 16 maart 2004 aandacht aan de videotape waarin de aanslag in Madrid wordt opgeëist. De ETA of toch Al Qaida. Van de laatste organisatie is het afgelopen weekend een video-boodschap gevonden waarin zij de aanslagen opeisen. Onderzoek moet uitwijzen of de videoband 'echt' is. Maar hoe onderzoek je dat, hoe kom je daar achter?

In de uitzending van 19 maart wordt aandacht besteed aan een mogelijke link tussen Al Qaida en Amsterdam.

In 1987 is door het Centrum voor Vraagstukken van Wetenschap en Samenleving "De Boerderij" van de Universiteit Twente een simulatiemodel gemaakt de gevolgen van een kernwapenoorlog op Nederlands grondgebied. Helaas zijn bij de brand in het rekencentrum van de Universiteit Twente de oorspronkelijke programmatuur en databestanden verloren gegaan. In 2004 is MSNP begonnen met de herbouw van het simulatiesysteem en het opnieuw verkrijgen van de databestanden.

In juni 2003 is MSNP begonnen met een onderzoek naar het verbeteren van de rijopleiding voor de personenwagen. De Rijopleiding In Stappen (RIS) is een landelijke aanzet voor een nieuwe rijopleiding. Ons inziens kan dit verder worden verbeterd. Complicatie bij het verbeteren van de rijopleiding is dat de leerlingen gaan voor het zo snel en goedkoop mogelijk halen van het roze papiertje. Een beter, in termen van toekomstige verkeersveiligheid, rijopleiding is dan ook niet zo makkelijk te realiseren. Zeker niet nu een sterke concurrentie tussen de rijscholen is ontstaan waar op prijs wordt geconcurreerd.

Het wetenschappelijke televisieprogramma Noorderlicht besteedt op 15 mei 2001 aandacht aan het onderzoek van MSNP naar de vuurwerkramp.

Op 23 maart 2001 besteed het NRC(1,2) op nieuw aandacht aan de vuurwerkramp. Nu staat zowel de wijze van onderzoek en metname naar het optreden van de brandweer centraal.

Op de voorpagina van het wetenschapskatern van het NRC handelsblad is uitgebreid aandacht besteed aan het onderzoek van MSNP naar de vuurwerkramp.

Logo Nederlands tijdschrift voor Natuurkunde

In het Nederlands tijdschrift voor Natuurkunde is een artikel gepubliceerd van Dave Boers over de analyse methode van de kracht van de laatste explosie bij de vuurwerkramp.

2001

De Onderzoekscommissie vuurwerkramp (de commissie Oosting) heeft de voorlopige analyse die MSNP in november 2000 van de vuurwerkramp opgenomen in haar eindrapport. De eigen conclusies van de commissie bevatten zowel elementen uit de analyse van TNO/NFI als van MSNP.

Op 28 februari 2001 komt de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp met haar eindrapport.

Na onze voorlopige rapportage over de gebeurtenissen van 13 mei 2000 zoals gepresenteerd op 16 november 2000 is ons onderzoeksverder gegaan. Deze aanvullende inzichten zijn verwerkt in een nieuwe versie van ons rapport over de ramp.

Op de brandweer is veel kritiek mogelijk maar het is onterecht om deze kritiek neer te leggen bij de brandweermannen die op 13 mei probeerden de ramp te voorkomen. Als je al kritiek op hun wilt hebben is dat meer het gevolg van gebrek aan training en opleiding en niet een van een falende persoonlijke inzet.

Ook MSNP heeft haar eigen conclusies uit de ramp getrokken. Er is vreselijk veel misgegaan in de aanloop naar de ramp en ook het na traject verdient niet altijd een schoonheidsprijs. Toch zijn wij heel veel mensen tegen gekomen die zich hebben ingezet voor de gedupeerden. MSNP heeft dan ook besloten haar hoofdlocatie van Arnhem naar Enschede te verplaatsen.

In het verlengde van het begeleidingstraject heeft MSNP een vijftal bijeenkomsten georganiseerd voor de BSVE:

 • Algemene ledenvergadering op 19 juli 2000
 • Een vergadering voor de huiseigenaren op 23 augustus 2000
 • Een vergadering met o.a. de Commissie Oosting op 14 september 2000
 • Een ledenvergadering op 1 november 2000
 • Een vergadering met o.a. de Commissie Oosting op 16 november 2000. Op deze bijeenkomst zijn de voorlopighe resultaten van ons onderzoek naar 13 mei gepresenteerd. Aan deze uitkomsten, zie o.a. het persbericht, is in de media (NOVA, Trouw (1,2), NRC veel aandacht besteed.

Op 21 juni 2000 heeft MSNP in het kader van haar 10 jarig bestaan een lustrumcongres georganiseerd. Centraal stond de relatie tussen ICT en kennismanagement. De deelnemers hebben in twee sessies gesproken over de thema's

 1. De invloed van ICT op werkprocessen;
 2. Overeind blijven onder invloed van externe ICT ontwikkelingen;
 3. De plaats van kennis in de organisatie.

Logo BVSE

In juni 2000 is MSNP begonnen met een trainings- en begeleidingstraject voor de belangenorganisatie BSVE van de slachtoffers van de vuurwerkramp.

Logo Universal Electronics

Voor Universal Electronics is een nieuw call center gebouwd. Dit was een groot project en bestond uit:

 1. het bouwkundig en installatietechnisch ontwerp van de nieuwe locatie;
 2. het projectmanagement;
 3. het ontwerp van het meubilair;
 4. de bouw en inrichting van een nieuwe serverruimte;
 5. de analyse en het ontwikkelen van een nieuwe applicatie en werkwijze;
 6. en de bijbehorende trainingen.

In 1998 en 1999 zijn in twee stappen een aantal locaties voor de ambulante verslavingszorg opgeknapt. De doelstelling van dit project was drieledig:

 1. Het creëren van een veilige omgeving voor medewerkers en cliënten;
 2. Het aanleg en implementeren van ICT systemen (computer en telefoon) om de dienstverlening te verbeteren;
 3. Het verbeteren van de uitstraling van de locaties.

Foto's

1998

Medewerkers van MSNP hebben een informatiesysteem gemaakt om gescande tentamens gestructureerd te ontsluiten via het internet.

In 1997 hebben de medewerkers van MSNP het vak Bedrijfsinformatie Systeem Ontwikkeling (BISO) op de schop genomen. BISO behoorde tot het curriculum van de opleiding Technische Bedrijfskunde van de Universiteit Twente.

Aandachtpunten in dit vak waren:

 1. De relatie tussen de bedrijfsactivisten, de bedrijfsapplicatie en de in een database opgeslagen data;
 2. Het werken met SQL om uit de Oracle database maatwerk en standaardrapporten te genereren;
 3. Het modelleren van complexe bedrijfsactiviteiten en processen in een database.

Gelijk al in het eerste jaar won het nieuwe vak de onderwijsprijs van de UT.

In de periode november 1993 tot en met maart 1994 is door MSNP, bureau voor technische projectrealisatie en advisering, een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel en de Inspectie Volkshuisvesting Overijssel. Het is uitgevoerd in het kader van de implementatie van de Huisvestingswet.

De overlap tussen wachtlijsten binnen de woonregio Twente is kleiner dan de vervuiling, dubbel telling, binnen de individuele wachtlijsten.

In 1990 heeft MSNP een op afstand bedienbaar kabelkrant ontwikkeld voor het kabelnetwerk van de Gamog. Het project betrof een centrale computer en een 10tal remote kabelkranten.

Voor het testen en ontwikkelen van de software werd gebruik gemaakt van een computernetwerk met seriële verbindingen. Na de afronding van het project is dit netwerk de basis geworden voor het computernetwerk in de studentenhuisvesting op de Campus van de UT (DND en SNT).

In 1994 zijn de remote kabelkranten geüpgrade met een nieuwe RGB Pal encoder waarbij gebruik is gemaakt van een nieuwe chipset die is ontwikkeld voor 100 Hz HDTV.

De naam MSNP verwijst naar een groot studentenfeest tijdens de introductie van 1987. Dit feest, de Mid Summer Night Party, was een groot succes. Echter, bij de voorbereiding van het feest ontstond een probleem. Binnen de toenmalige bureaucratie van de Universiteit Twente kon er niet zo maar iets georganiseerd worden, dit mocht alleen door een officiële organisatie. Wij kregen als organisatoren een brief waarin werd gevraagd welke organisatie het feest ging organiseren. Ons antwoord, dat het feest werd georganiseerd door MSNP 87, stelde de bureaucratie volledig tevreden.

Ook ons logo verwijst naar de oorspong van een groot en geslaagd feest. De bollen van het logo zijn namelijk de lampjes van de feestverlichting.

Met de Mid Summer Night Party als oorspong zijn een groot aantal studentenactiviteiten en studentenorganisaties ontstaan.

Het adviesbureau MSNP is ontstaan vanuit studentenactiviteiten (o.a. VCK, Taste, Cbr, Fact) op de campus van de Universiteit Twente. De eerste commerciële activiteiten waren gerelateerd aan een project om kabeltelevisie aan te bieden aan studenten en medewerkers die wonen op de campus. Deze kabelorganisatie bestaat nog steeds.

Zie ook: